Garantum Wealth Management AF ledning

Bolagsstämman är Garantum Wealth Management AF högsta beslutande organ och denna har en överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör.


Styrelse

Bolagets styrelse svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ansvarar även övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk.

Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Samtliga ledamöter har ledningsprövats och godkänts av Finansinspektionen.

Ordförande, Johan Karlsson, grundare och delägare GWM AF
Investeringsrådgivare, försäkringsförmedlare. Swedsec- och Insuresec-licensierad.

Ledamot, Walter Glavich, grundare, delägare och VD i GWM AF
Investeringsrådgivare, försäkringsförmedlare. Swedsec- och Insuresec-licensierad.

Extern Ledamot, Thomas Bratt
Medgrundare och delägare i Garantum Invest AB

Extern Ledamot, Patrick Bejerskog 
Medgrundare och delägare i Garantum Invest AB 

Externrevisor, Sussanne Sundvall, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisorn granskar om Bolagets årsredovisning och räkenskaper är korrekta och fullständiga samt ger en rättvisande bild av Bolaget och dess finansiella ställning. Revisorn granskar även styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av Bolagets angelägenheter. Revisor utses av aktieägarna på årsstämman.

VD, Walter Glavich 
Bolagets verkställande direktör har till uppgift att sköta den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med den instruktion som styrelsen fastställt. Styrelsen kan även ge VD särskilda anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. Den verkställande direktören är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och VD-instruktionen. Styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen.


Tillstånd, tillsyn och registrering

Garantum Wealth Management AF har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling i form av:

  • Förmedling av försäkringar i samtliga livförsäkringsklasser
  • Förmedling av sjuk- och olycksfallförsäkringar

Garantum Wealth Management AF är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud erbjuder Garantum Wealth Management AF:

  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument 
  • Mottagande och vidarebefordran av  order avseende finansiella instrument

För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen. 
Garantum Wealth Management AF  är registrerat hos Bolagsverket. För kontroll, kontakta Bolagsverket. 


Licensierade och registrerade rådgivare 

Alla Garantum Wealth Management AF  rådgivare är registrerade hos Finansinspektionen.

Garantum Wealth Management AF är anslutet till InsureSec AB, SwedSec Licensiering AB och Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM), samt står under tillsyn av Finansinspektionen. 

  Garantum Wealth Management AF är anslutet till SwedSec Licensiering AB*

En rådgivare som har Swedsec-licens har dokumenterad lämplighet, kunskap, yrkeserfarenhet och förmåga att följa gällande regelverk på värdepappersmarknaden. Rådgivarna genomgår årliga kunskapsuppdateringar för att få behålla sin licens.  

  Garantum Wealth Management AF är anslutet till Insuresec AB**

En rådgivare som har Insuresec-licens har dokumenterad kunskap och kompetens som krävs enligt regelverket för att arbeta med; försäkringsförmedling, fondandelsförmedling samt avancerad rådgivning. 

* SwedSec Licensiering AB ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. För mer information, vänligen besök www.swedsec.se.

** InsureSec arbetar för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och konsumentnytta inom försäkringsförmedlarbranschen samt för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningstjänster. Detta gör InsureSec bland annat genom att licensiera försäkringsförmedlare för att konsumenten skall kunna; få kompetent vägledning och kunna göra välgrundade val samt trygga investeringar i försäkringar. InsureSec är bildat som ett branschinitiativ 2012 och ägs av Svenska försäkringsförmedlares förening. För mer information, vänligen besök www.insuresec.se.