Ring Maila


Ansvarsförsäkring försäkringsdistribution 

Aktiv Finans och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet för försäkringsdistribution, försäkringen är tecknad hos Nordeuropa Argo Global. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna, har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Ansvarsförsäkringen för försäkringsdistribution uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. 

Den högsta ersättning som kan betalas för en skada uppgår till ett belopp som motsvarar 1 250 000 euro per skada eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager.

Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 2 500 000 euro.

Självrisken är SEK 100 000 per skada.

Nordeuropa Argo Global
Box 560 44
Karlavägen 53
102 17 Stockholm
E-postadress: info@nordeuropa.se
Telefonnummer: 08-411 11 60
Webbadress: www.nordeuropa.se

Reklamation

Om du skulle känna dig missnöjd med något vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att fakta saknas. Genom att ta kontakt med oss kan vi kanske lösa problemet gemensamt. Du bör kontakta oss snarast möjligt om något inte stämmer 

Klagomål
Om du efterdetta ändå inte känner dig nöjd kan du kontakta: 

Klagomålsansvarig
Aktiv Finans AB
Platensgatan 9C
582 20 Linköping

Klagomålet ska framföras skriftligen. Handläggningen underlättas om du bifogar din dokumentation av ärendet i form av kopior på ansökningar, rådgivardokumentation, minnesanteckningar etc. 

Klagomålsansvarig hos Aktiv Finans är Isabell Barrling. 

Ansvarsförsäkring Investeringsrådgivning 

Aktiv Finans är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden. Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust och vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta Garantum Fondkommission AB om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit.

Läs mer på Garantums hemsida www.garantum.se

 

Förköpsinformation Hantering av personuppgifter