Ring Maila


Periodisk information avseende kapitaltäckning i enlighet med FFFS 2014:12
Periodisk information avseende kapitaltäckning per den 2019-03-31

Kapitalbas

Kärnprimärkapital: 2 709 KSEK 
Övrigt primärkapital: 0 KSEK 

Supplementärkapital: 0 KSEK
Total kapitalbas: 2 709 KSEK 

Aktiv Finans AB tillämpar en kärnprimärkapitalrelation på 4,5% och en primärkapitalrelation på 6% enligt 3 kap 2 § FFFS 2014:12.


Riskvägt exponeringsbelopp
Totalt riskvägt exponeringsbelopp (förordning 575/2013, art 92, 95, 97).

Exponeringsbelopp - kreditrisk enligt schablonmetoden: 3 510 KSEK
-Institutexponeringar: 0 KSEK
-Företagsexponeringar: 3 315 KSEK

-Övriga exponeringar: 195 KSEK

Exponeringsbelopp - fasta kostnader (art 97): 16 312 KSEK

Kapitalrelationer
Angivet som procentandelar av det totala riskvägda exponeringsbeloppet.
Kärnprimärkapital: 16,61%
Primärkapital: 16,61%
Total kapitalrelation: 16,61%
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert: 8,61%

Kapitalkrav
Kapitalkrav fasta kostnader (högsta av kreditrisk och fasta omk): 1 305 KSEK

Totalt internt bedömt kapitalbehov: 780 KSEK
Summa totalt kapitalkrav: 2 085 KSEK

Aktiv Finans AB uppfyller kapitalbaskravet som minst ska uppgå till kapitalkravet.

Periodisk information avseende likviditetsrisker i enlighet med FFFS 2010:7 och ändringsföreskrifterna FFFS 2014:21
Periodisk information avseende likviditetsrisker per den 2019-03-31

Likviditetsreserv
Kassa och tillgodohavanden i bank: 0 KSEK

Finansiella instrument: 0 KSEK
Varav värdepapper: 0 KSEK
Varav säkerställda obligationer: 0 KSEK
Varav obligationer (övriga): 0 KSEK
Varav statspapper: 0 KSEK
Total likviditetsreserv: 0 KSEK

Finansieringskällor
Övriga skulder och upplupna kostnader, fördelat enligt följande:

Bank: 0 KSEK
Kreditinstitut: 0 KSEK
Övriga finansiärer: 484 KSEK
Eget kapital: 2 856KSEK
Balansomslutning:3 340 KSEK

Aktiv Finans tar ej emot inlåning från allmänheten och bedriver ej utlåning.

Riskmått och nyckeltal                                                 Utfall  Tröskelvärde
Balanslikviditet:                                                              527%   200%

Kassalikviditet:                                                               -106%   100%
Kvot likviditetsreserv/internt krav på likviditetsreserven: 0   1,0

Balanslikviditeten är Omsättningstillgångarna/Kortfristiga skulder x100.
Kassalikviditeten är Kassa/Kortfristiga skulder x100.
Bolagets interna krav på likviditetsreserv 1 000 KSEK.Information avseende likviditetshanteringen i enlighet med FFFS 2010:7 (ändringsförfattning FFFS 2014:21)

Aktiv Finans Värdepappersbolag i Sverige AB’s strategi för att hantera likviditetsriskerna och för att kunna infria sina
betalningsförpliktelser omfattar bland annat:

  • Hur likviditetshanteringen ska organiseras
  • Hur tillgångar respektive skulder sätts samman
  • Innehav av realiserbara tillgångar
  • Beredskap för ojämna likviditetsflöden intradag
  • Bolaget har ej olika valutor.
Styrelsen i Aktiv Finans Värdepappersbolag i Sverige AB har beslutat om följande risktolerans.
Bolaget ska ha en god likviditet och låg likviditetsriskexponering, med tillgängliga likvida medel för att klara betalningsförpliktelser under 30 dagar, motsvarande ca 1 000 000 SEK.Mål och riktlinjer för riskhantering

För att hantera bolagets risker och verka för en god intern styrning och kontroll har bolaget upprättat en intern styrmodell. Styrmodellen utgörs bland annat av att bolaget har ett IT-baserat verksamhetssystem där bolagets huvudprocesser, styrdokument, roller och ansvar finns dokumenterade. Styrelsen har fastställt att bolaget skall arbeta för att ha en låg risknivå. En låg risknivå i verksamheten kan uppnås genom att bolaget arbetar med dualiteter i processerna och genom en oberoende funktion för regelefterlevnad och riskhanteringsfunktion samt genom ett aktivt riskarbete. Bolaget har identifierat riskindikatorer och styrelsen har fastställt krav på kapital och limiter i verksamheten. I bolagets processbeskrivningar beskrivs verksamhetens egenkontroller och nyckelkontroller, som är definierade med limiter och mätbara mål, som följs upp samt rapporteras till ledning och styrelse av Riskhanteringsfunktionen. Riskhanteringsfunktionen arbetar oberoende och är utlagt på Moneo. Riskhanteringsfunktionen har fastställda instruktioner för funktionens arbete samt en fastställd riskbaserad Årsplan. Utfört riskarbete rapporteras till ledning och styrelse.

Förköpsinformation Ersättningspolicy Mångsfaldspolicy Hantering av personuppgifter