Ring Maila

Om Aktiv Finans

Aktiv Finans ledning
Bolagsstämman är Aktiv Finans högsta beslutande organ och denna har en överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör.

Styrelse
Bolagets styrelse svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ansvarar även övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk. För att styrelsen ska kunna tillförsäkra sig tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt fyra kontrollfunktioner; riskfunktion, regelefterlevnad, internrevision samt externrevision.

Styrelsen gör bedömningen att bolagets arrangemang för riskhantering är tillfredsställande givet den verksamhet som bedrivs och de risker som har identifierats. Arrangemanget består av interna regler avseende riskhantering, en årlig intern kapitalutvärdering, en oberoende funktion för riskhantering, ändamålsenlig intern och extern rapportering samt löpande hantering av risker i verksamheten på daglig basis.

Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Samtliga ledamöter har ledningsprövats och godkänts av Finansinspektionen.

Ordförande, Walter Glavich, grundare och delägare Aktiv Finans
Investeringsrådgivare, försäkringsförmedlare. Swedsec- och Insuresec-licensierad.

Extern ledamot, Evami Svensson
Tidigare bl.a. Fondbytesprogrammet Kapitalförvaltning, IKC, som VD

Ledamot, Johan Karlsson, grundare, delägare och VD i Aktiv Finans
Investeringsrådgivare, försäkringsförmedlare. Swedsec- och Insuresec-licensierad. 

Regelefterlevnad, Alf Peter Svensson, delägare DLA Piper
Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS2007:16) skall funktionen för regelefterlevnad arbeta oberoende. Aktiv Finans har beslutat att uppdra åt DLA Piper AB att ansvara för funktionen för regelefterlevnad. Arbetet sker enligt fastlagda riktlinjer och rutiner. Funktionen arbetar med uppföljning av regelverksfrågor och interna kontroller. Rapportering sker till VD och styrelse.

Riskhantering, Agneta Bremander,
Managing Partner Moneo Business Integration AB

Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS2007:16) skall funktionen för riskhantering arbeta oberoende. Aktiv Finans har beslutat att uppdra åt Moneo att ansvara för funktionen för riskhantering. För att hantera bolagets risker och verka för en god intern styrning och kontroll har bolaget upprättat en intern styrmodell. Styrelsen har fastställt att bolaget skall arbeta för att ha en låg risknivå. En låg risknivå i verksamheten kan uppnås genom att bolaget arbetar med dualiteter i processerna och genom en oberoende compliance och riskhanteringsfunktion samt genom ett aktivt riskarbete.

Internrevisor Leif Lüsch, Lüsch & Co Revision AB. 
Enligt föreskrifterna FFFS 2007:16/2011:41 skall det finnas en från övriga funktioner och verksamheter oberoende funktion för internrevision. Aktiv Finans har beslutat att uppdra åt Lüsch & Co AB att ansvara för funktionen för internrevision. Funktionen skall enligt föreskrifterna främst arbeta med att: undersöka och bedöma om värdepappersbolagets system, interna kontroller, att rutiner är lämpliga och effektiva. Funktionen skall vidare utfärda rekommendationer och undersöka hur dessa följs upp samt rapportera till företagsledningen.

Externrevisor, Nilla Rocknö, Grant Thornton
Revisorn granskar om Bolagets årsredovisning och räkenskaper är korrekta och fullständiga samt ger en rättvisande bild av Bolaget och dess finansiella ställning. Revisorn granskar även styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av Bolagets angelägenheter. Revisor utses av aktieägarna på årsstämman.

VD, Johan Karlsson 
Bolagets verkställande direktör har till uppgift att sköta den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med den instruktion som styrelsen fastställt. Styrelsen kan även ge VD särskilda anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. Den verkställande direktören är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och VD-instruktionen. Styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen.


Aktiv Finans - ett fristående värdepappersbolag

Aktiv Finans har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och försäkringsförmedling.

Aktiv Finans är anslutet till InsureSec AB, SwedSec Licensiering AB och Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM), samt står under tillsyn av Finansinspektionen. 

Licensierade och registrerade rådgivare 

Alla Aktiv Finans rådgivare är registrerade hos Finansinspektionen.

SwedSec  Aktiv Finans är anslutet till SwedSec Licensiering AB*

En rådgivare som har Swedsec-licens har dokumenterad lämplighet, kunskap, yrkeserfarenhet och förmåga att följa gällande regelverk på värdepappersmarknaden. Rådgivarna genomgår årliga kunskapsuppdateringar för att få behålla sin licens.  

Insuresec  Aktiv Finans är anslutet till Insuresec AB**

En rådgivare som har Insuresec-licens har dokumenterad kunskap och kompetens som krävs enligt regelverket för att arbeta med; försäkringsförmedling, fondandelsförmedling samt avancerad rådgivning. 

Tillstånd, tillsyn och registrering

Aktiv Finans har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse och försäkringsförmedling i form av:

  • Förmedling av försäkringar i samtliga livförsäkringsklasser
  • Förmedling av sjuk- och olycksfallförsäkringar
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen. 

Aktiv Finans är registrerat hos Bolagsverket. För kontroll, kontakta Bolagsverket. 

* SwedSec Licensiering AB ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. För mer information, vänligen besök www.swedsec.se.

** InsureSec arbetar för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och konsumentnytta inom försäkringsförmedlarbranschen samt för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningstjänster. Detta gör InsureSec bland annat genom att licensiera försäkringsförmedlare för att konsumenten skall kunna; få kompetent vägledning och kunna göra välgrundade val samt trygga investeringar i försäkringar. InsureSec är bildat som ett branschinitiativ 2012 och ägs av Svenska försäkringsförmedlares förening. För mer information, vänligen besök www.insuresec.se. 

Organisation